Als u verder gaat op deze website, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en het gebruik van cookies.
  • Nieuw
€ 978,00Prijs
  • Nieuw
€ 839,00Prijs
  • Nieuw
€ 778,00Prijs
  • Nieuw
€ 669,50Prijs
  • Nieuw
€ 668,00Prijs

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Bedrijfswagenvelgen.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mulder online projecten o.a. handelend onder de naam “Bedrijfswagenvelgen.nl”, gevestigd aan de Grote Zomerdijk 57 te Spanbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69130450;

b. koper: de consument die via de website velgen van de aanbieder koopt;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bedrijfswagenvelgen.nl en de koper tot het gebruiken van de diensten van de website;

d. dienst: de online dienst die Bedrijfswagenvelgen.nl via de website aan de koper levert;

e. website: de website www. Bedrijfswagenvelgen.nl die door Mulder Online Projecten wordt beheerd;

f. velgen: de velgen die door de aanbieder via de website te koop worden aangeboden;

g. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de koper en de aanbieder.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de koper en Bedrijfswagenvelgen.nl en op het gebruik van de dienst door de koper.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Bedrijfswagenvelgen.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de koper niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Bedrijfswagenvelgen.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.5 Indien Bedrijfswagenvelgen.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bedrijfswagenvelgen.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 ACCOUNT

3.1 Tijdens het bestelproces registreert de koper zich bij Bedrijfswagenvelgen.nl en maakt hij een account aan.

3.2 Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt Bedrijfswagenvelgen.nl de koper onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

3.3 De koper verbindt zich ertoe tijdens het bestelproces zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.

3.4 De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De koper dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3.5 De koper is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Bedrijfswagenvelgen.nl door te geven.

3.6 Indien de koper in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Bedrijfswagenvelgen.nl handelt of de koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade die Bedrijfswagenvelgen.nl daardoor lijdt en is Bedrijfswagenvelgen.nl gerechtigd de koper de toegang tot de dienst te ontzeggen en/of het account van de koper te blokkeren. De koper wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 4 FAIR USE

4.1 Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de website zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

ARTIKEL 5 DIENSTEN

5.1 Bedrijfswagenvelgen.nl zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.

5.2 Voor de diensten is Bedrijfswagenvelgen.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Bedrijfswagenvelgen.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

5.3 Bedrijfswagenvelgen.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

5.4 Bedrijfswagenvelgen.nl kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.

ARTIKEL 6 TRANSPORTKOSTEN

6.1 De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten. De hoogte van de transportkosten worden op de website vermeld en tijdens het bestelproces aan de koper kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 7 TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

7.1 De koopovereenkomst komt tot stand nadat de koper succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen. Het bestelproces kan enkel afgerond worden nadat de koper akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

7.2 Nadat de koopovereenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Bedrijfswagenvelgen.nl de koper onverwijld een bevestiging via de e-mail.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 De betaling voor de velgen loopt via Bedrijfswagenvelgen.nl. De koper gaat middels de website een betaal-overeenkomst aan met Bedrijfswagenvelgen.nl. Betaling van via de website bestelde producten geschiedt vooraf middels iDEAL.

8.2 Bedrijfswagenvelgen.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

8.3 Indien de koper vragen en/of klachten heeft i.v.m. de betaal-overeenkomst die hij met Bedrijfswagenvelgen.nl is aangegaan, dan dient de koper contact op te nemen met Bedrijfswagenvelgen.nl.

ARTIKEL 9 LEVERING

9.1 Bedrijfswagenvelgen.nl verzorgt het transport van de bestelling.

9.2 De bestelde velgen worden geleverd op het door de koper opgegeven adres.

9.3 De door de aanbieder vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.4 Het risico van de velgen gaat over op de koper op het moment dat de velgen aan de koper zijn bezorgd.

9.5 Constateert de koper transportschade aan de geleverde velgen, dan dient de koper dat zo spoedig mogelijk te melden aan Bedrijfswagenvelgen.nl.

ARTIKEL 10 HERROEPINGSRECHT

10.1 De koper heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de koper de velgen heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde velgen wordt de koper gewezen op het herroepingsrecht. De velgen worden als een set geleverd. De ontbinding van de koopovereenkomst dient betrekking te hebben op de gehele set. Individuele velgen kunnen niet met een beroep op het herroepingsrecht geretourneerd worden.

10.2 Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 zal de koper zorgvuldig omgaan met het de velgen. De koper zal de velgen slechts in die mate bekijken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de velgen wenst te behouden.

10.3 Wil de koper gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de koper dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de velgen aan de aanbieder kenbaar te maken. Aan de koper wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de koper kan gebruiken indien hij de koopovereenkomst wil ontbinden.

10.4 Nadat de koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de koper de velgen binnen 14 dagen op eigen kosten naar de aanbieder terug te sturen, mits onbeschadigd.

10.5 De koper kan ook, zonder eerst de aanbieder ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, de velgen binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar de aanbieder. In een dergelijk geval dient de koper het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

10.6 Zijn de geretourneerde velgen beschadigd gedurende de herroepingsperiode, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat overeenkomstig artikel 12.9 aan de koper wordt terugbetaald.

10.7 Indien de koper de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de transportkosten in verband met het retourneren van de velgen voor rekening van de koper.

10.8 Het risico van de retourzending rust bij de koper.

10.9 De aanbieder zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de aankoopprijs restitueren.

10.10 Gezien het verzenden van de velgen naar de koper een optie is, kunnen de transportkosten van de zending naar de koper niet worden verhaald.

10.11 Naar de koper wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de koper de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Bedrijfswagenvelgen.nl aan de koper verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Bedrijfswagenvelgen.nl of bij haar licentiegever(s). Het is de koper niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

12.1 Bedrijfswagenvelgen.nl kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

12.2 Bedrijfswagenvelgen.nl garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De koper erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Bedrijfswagenvelgen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.

12.3 Bedrijfswagenvelgen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bedrijfswagenvelgen.nl is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Bedrijfswagenvelgen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de koper toegepaste inlogcodes. Bedrijfswagenvelgen.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de koper. Constateert de koper dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient hij Bedrijfswagenvelgen.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen.

12.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens Bedrijfswagenvelgen.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bedrijfswagenvelgen.nl kan aanwenden.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Bedrijfswagenvelgen.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Bedrijfswagenvelgen.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 14 BEVEILIGING

14.1 Bedrijfswagenvelgen.nl spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Bedrijfswagenvelgen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle diensten die Bedrijfswagenvelgen.nl levert en op de overeenkomst tussen de koper en Bedrijfswagenvelgen.nl is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen de koper en Bedrijfswagenvelgen.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Bedrijfswagenvelgen.nl is gelegen. De koper heeft 1 maand de tijd nadat Bedrijfswagenvelgen.nl zich schriftelijk jegens de koper op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.